Kallelse till extra stämma

Ni kallas härmed till extra föreningsstämma för Brf Kaffestugan för att välja in nya ledamöter och suppleanter till styrelsen samt för att gå igenom stadgeändringsförslag, första läsningen.

Tid: 2018-02-17 kl 14:00
Plats: Cykelförrådet, Skrivargatan 28 (källarplan)


Dagordning
1 Mötets öppnande
2 Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden
3 Val av ordförande på stämman
4 Anmälan av ordförandens val av sekreterare
5 Fastställande av dagordningen
6 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet tillika rösträknare
7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8 Fyllnadsval av styrelsemedlemmar
9 Stadgeändringsförslag, första läsningen1
10 Stämmans avslutande

1Stadgeändringsförslaget finns publicerat på föreningens hemsida, www.brfkaffestugan.se, och facebookgrupp, www.facebook.com/groups/brfkaffestugan. Du kan även få en kopia genom att kontakta styrelsen@brfkaffestugan.se. Ett fåtal kopior kommer att finnas tillgängliga på stämman.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att följande personer väljs in till styrelsen för Brf Kaffestugan:

Martin Ranvinge Ledamot
Tomas Herbner Ledamot
Marcus Thyrman Ledamot
Johan Hemou Ledamot
Jennie Nilsson Suppleant

Övrigt

Medtag giltig legitimation. Då stämman hålls i cykelförrådet kommer endast ett fåtal stolar att finnas tillgängliga. Medtag gärna en egen stol om du vill vara säker på att sitta.