Styrelsen informerar

2018 > 05

Ni kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Brf Kaffestugan.

Tid:  2018-05-29 kl 18:30
Plats:  Älvkvarnsskolan, Marieborgsgatan 12


Dagordning

1 Mötets öppnande
2 Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden
3 Val av ordförande på stämman
4 Anmälan av ordförandens val av sekreterare
5 Fastställande av dagordningen
6 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet tillika rösträknare
7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8 Föredragning av styrelsens årsredovisning1
9 Föredragning av revisionsberättelsen1
10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
13 Beslut om arvoden
14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
15 Val av revisorer och suppleant
16 Val av valberedning
17 Stadgeändringsförslag, andra läsningen1
18 Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till styrelsen 2018/2019

Ledamöter
Sandra Eriksson
Tomas Herbner
Johan Hemou
Marcus Thyrman
Irini Karagoudini

Suppleanter
Jonatan Sjödin
Jennie Nilsson
Annika Nyberg