Frågor & Svar

Kan jag överlåta min lägenhet till t.ex. min sambo eller barn utan att involvera mäklare?
Ja, du kan överlåta hela (100%) eller delar (t.ex. 50%) av din lägenhet utan att sälja den. För att göra detta fyller du i ett gåvobrev (se blankett nedan). Om nya ägaren inte redan är medlem i föreningen så måste du även fylla i en ansökan om medlemskap (se blankett nedan).
Får jag hyra ut min lägenhet i andrahand?
Andrahandsuthyrning kräver styrelsens samtycke. Styrelsen godkänner uthyrning i andrahand om du t.ex. ska arbeta eller studera på annan ort. Även "provboende" på annat håll är ett godtagbart skäl till att få hyra ut i andra hand. Den maximala tiden du får hyra ut din lägenhet är ett år. Stadgar och trivselregler gäller även för hyresgästen. Du som ägare debiteras 373 kr/månaden under tiden lägenheten hyrs ut. För att ansöka om andrahandsuthyrning skriver du ut och fyller i blanketten nedan. Lämna den i styrelsens brevlåda på Skrivargatan 28.  

Styrelsen kommer ta ställning till inkommen information. Detta görs på nästkommande styrelsemöte. Därefter kontaktar styrelsen dig med ett beslut.

Hur hanterar ni personuppgifter?
Personuppgiftspolicy
Denna policy beskriver hur vi på Brf Kaffestugan samlar in, använder och skyddar
dina personuppgifter.
Inledning och syfte
Syftet med denna policy är att beskriva hur bostadsrättsföreningen Kaffestugan
hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning GDPR (General
Data Protection Regulation). Policyn omfattar alla behandlingar där
personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.
Tillämpning 
Denna policy tillämpas i bostadsrättsföreningen Kaffestugan. Policyn är förankrad i
föreningens styrelse. Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter
följer denna policy. Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och
uppdateras vid behov. 
Definitioner
GDPR: EUs dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, som
trädde i kraft 25 maj 2018. 
Personuppgift: All slags information som antingen direkt eller indirekt (det vill säga
via annan information) kan kopplas till en fysisk person, exempelvis namn,
personnummer, e-postadress, lägenhetsnummer, fotografier eller film- och ljudfiler.
De fysiska personerna kan vara bostadsrättshavare, hyresgäster som är fysiska
personer, kontaktpersoner hos lokalhyresgäster, anställda hos förvaltare,
byggbolag, leverantörer och samarbetspartners, och andra.
Bostadsrättsföreningen: Bostadsrättsföreningen Kaffestugan. 
Medlem: En bostadsrättsinnehavare som är medlem i bostadsrättsföreningen
Kaffestugan.
Personuppgiftshantering
Behandling av medlemmars personuppgifter 
De personuppgifter som en medlem lämnat i samband med tecknandet av
upplåtelseavtalet eller överlåtelseavtal och de utgifter som lämnats i samband med
beviljat medlemskap i Bostadsrättsföreningen kommer att behandlas i den
utsträckning som behövs för att Bostadsrättsföreningen ska kunna fullgöra sina
förpliktelser enligt Bostadsrättslag (1991:614). Det kan gälla avisering av
årsavgiften, att föra medlemsförteckning och lägenhetsförteckning och annat som
hör till den löpande förvaltningen.
Även personuppgifter som inhämtas under tiden bostadsrättsinnehavaren bor i
föreningen kan komma att behandlas, såsom exempelvis uppgifter om
betalningsförsummelser och underlag för ombyggnation av bostadsrätten. Dessa
sparas under den tid som är nödvändig för eventuella rättsliga anspråk, som längst
tio (10) år. Dessa personuppgifter kan också komma att lämnas ut till förening som

Bostadsrättsföreningen är medlem i och företag som Bostadsrättsföreningen
samarbetar med i sin fastighetsförvaltning.
Rätt att begära ut uppgifter 
Medlemmar i Bostadsrättsföreningen har rätt att få information om vilka
personuppgifter som behandlas och hur de behandlas. Detta lämnas utan kostnad
om begäran sker i rimlig omfattning. Vid upprepade förfrågningar kan dock en
avgift komma att tas ut. 
Rättelse
En medlem som vill begära rättelse av de personuppgifter som behandlas kan
kontakta styrelsen på angiven adress: styrelsen@brfkaffestugan.se.
Ändring av personuppgift
Personuppgifterna kommer i möjligaste mån att uppdateras och kompletteras över
tid för att vara korrekta. För de fall uppgifterna ändras uppmanas medlemmen ta
kontakt med styrelsen i föreningen.
Återkallelse av personuppgift
En medlem har rätt att skriftligen återkalla detta samtycke. Kontakta då
styrelsen@brfkaffestugan.se för mer information.