Styrelsen informerar

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kaffestugan
Ni kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Brf Kaffestugan.
Tid: 2022-06-20 kl 18:30
Plats: Krubban, Stallgatan 28
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden
3. Val av ordförande på stämman
4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
5. Fastställande av dagordningen
6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet tillika rösträknare
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning1
9. Föredragning av revisionsberättelsen1
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
13. Beslut om arvoden
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och suppleant
16. Val av valberedning
17. Motioner och propositioner
Proposition 1: Gemensamt TV och internt, justering av avtal
18. Stämmans avslutande
Har du frågor om stämman så är du välkommen att kontakta styrelsen via e-post.
Valberedningens förslag till styrelsen 2023/2024
Ledamöter
Susan Naderifar
Anette Lundgren
Dildar Fatah
Runa Bondsäter Amir Hrnjadovic
Suppleanter
Marcus Thyman
Senait Zerom

2 juni 2022
Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kaffestugan
23 maj 2021
Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kaffestugan
20 november 2020
Julgran
24 mars 2020
BRF Kaffestugan och GDPR