Styrelsen informerar

2022 > 06

Ni kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Brf Kaffestugan.
 
Tid:                 2022-06-16 kl 18:00
Plats:              Krubban, Stallgatan 27
 
Dagordning
1.     Mötets öppnande
2.     Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden
3.     Val av ordförande på stämman
4.     Anmälan av ordförandens val av sekreterare
5.     Fastställande av dagordningen
6.     Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet tillika rösträknare
7.     Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8.     Föredragning av styrelsens årsredovisning1
9.     Föredragning av revisionsberättelsen1
10.  Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
11.  Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12.  Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
13.  Beslut om arvoden
14.  Val av styrelseledamöter och suppleanter
15.  Val av revisorer och suppleant
16.  Val av valberedning
17.  Motioner och propositioner
Motion 1: Gemensam TV och internt
18.  Stämmans avslutande
 
Har du frågor om stämman så är du välkommen att kontakta styrelsen via e-post.
 
Valberedningens förslag till styrelsen 2022/2023
 
Ledamöter                                                     Suppleanter
Sandra Ericsson                                              Senait Zerom
Anette Lundgren                                           
Johan Hemou                                    
Marcus Thyman
Susan Naderifar

1Årsredovisning och revisionsberättelse finns publicerat på föreningens hemsida, www.brfkaffestugan.se och facebooksida, www.facebook.com/groups/brfkaffestugan. Du kan även få en kopia genom att kontakta styrelsen@brfkaffestugan.se.