Styrelsen informerar

2018

Sommarledigt

Mellan den 1 juli och 12 augusti har styrelsen sommarledigt. Under den här perioden kommer vi endast att hantera akuta ärenden. 

Gällande felanmälningar hänvisar vi samtliga ärenden till SBC, anslag med kontaktuppgifter finns i din port. 

Trevlig sommar!

Ni kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Brf Kaffestugan.

Tid:  2018-05-29 kl 18:30
Plats:  Älvkvarnsskolan, Marieborgsgatan 12


Dagordning

1 Mötets öppnande
2 Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden
3 Val av ordförande på stämman
4 Anmälan av ordförandens val av sekreterare
5 Fastställande av dagordningen
6 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet tillika rösträknare
7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8 Föredragning av styrelsens årsredovisning1
9 Föredragning av revisionsberättelsen1
10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
13 Beslut om arvoden
14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
15 Val av revisorer och suppleant
16 Val av valberedning
17 Stadgeändringsförslag, andra läsningen1
18 Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till styrelsen 2018/2019

Ledamöter
Sandra Eriksson
Tomas Herbner
Johan Hemou
Marcus Thyrman
Irini Karagoudini

Suppleanter
Jonatan Sjödin
Jennie Nilsson
Annika Nyberg

Ni kallas härmed till extra föreningsstämma för Brf Kaffestugan för att välja in nya ledamöter och suppleanter till styrelsen samt för att gå igenom stadgeändringsförslag, första läsningen.

Tid: 2018-02-17 kl 14:00
Plats: Cykelförrådet, Skrivargatan 28 (källarplan)


Dagordning
1 Mötets öppnande
2 Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden
3 Val av ordförande på stämman
4 Anmälan av ordförandens val av sekreterare
5 Fastställande av dagordningen
6 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet tillika rösträknare
7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8 Fyllnadsval av styrelsemedlemmar
9 Stadgeändringsförslag, första läsningen1
10 Stämmans avslutande

1Stadgeändringsförslaget finns publicerat på föreningens hemsida, www.brfkaffestugan.se, och facebookgrupp, www.facebook.com/groups/brfkaffestugan. Du kan även få en kopia genom att kontakta styrelsen@brfkaffestugan.se. Ett fåtal kopior kommer att finnas tillgängliga på stämman.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att följande personer väljs in till styrelsen för Brf Kaffestugan:

Martin Ranvinge Ledamot
Tomas Herbner Ledamot
Marcus Thyrman Ledamot
Johan Hemou Ledamot
Jennie Nilsson Suppleant

Övrigt

Medtag giltig legitimation. Då stämman hålls i cykelförrådet kommer endast ett fåtal stolar att finnas tillgängliga. Medtag gärna en egen stol om du vill vara säker på att sitta.