Styrelsen informerar

2021

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kaffestugan
Ni kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Brf Kaffestugan.
Tid: 2021-06-10 kl 18:30
Plats: Stämman utan närvaro, röstning sker via post i medföljande formulär.
Begäran om upplysningar ska lämnas skriftligen till styrelsen senast 10 dagar för stämman.
Eventuella upplysningar publiceras på vår hemsida senast 5 dagar före stämman. Ifyllt rösningsformulär ska vara signerad och postad i styrelsens brevlåda senast 2021-06-08 kl 18.00. Kontakta styrelsen vid frågor.
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden
3. Val av ordförande på stämman
4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
5. Fastställande av dagordningen
6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet tillika rösträknare
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning1
9. Föredragning av revisionsberättelsen1
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
13. Beslut om arvoden
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och suppleant
16. Val av valberedning
17. Motioner och propositioner
Proposition 1: Porttelefon och taggläsare
18. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till styrelsen 2021/2022
Ledamöter
Sandra Ericsson
Johan Hemou
Marcus Thyman
Daria Vaskovich Edlund
Therese Wetterlöv

Suppleanter
Anette Lundgren
Suzan Naderi