Styrelsen informerar

2018 > 01

Ni kallas härmed till extra föreningsstämma för Brf Kaffestugan för att välja in nya ledamöter och suppleanter till styrelsen samt för att gå igenom stadgeändringsförslag, första läsningen.

Tid: 2018-02-17 kl 14:00
Plats: Cykelförrådet, Skrivargatan 28 (källarplan)


Dagordning
1 Mötets öppnande
2 Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden
3 Val av ordförande på stämman
4 Anmälan av ordförandens val av sekreterare
5 Fastställande av dagordningen
6 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet tillika rösträknare
7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8 Fyllnadsval av styrelsemedlemmar
9 Stadgeändringsförslag, första läsningen1
10 Stämmans avslutande

1Stadgeändringsförslaget finns publicerat på föreningens hemsida, www.brfkaffestugan.se, och facebookgrupp, www.facebook.com/groups/brfkaffestugan. Du kan även få en kopia genom att kontakta styrelsen@brfkaffestugan.se. Ett fåtal kopior kommer att finnas tillgängliga på stämman.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att följande personer väljs in till styrelsen för Brf Kaffestugan:

Martin Ranvinge Ledamot
Tomas Herbner Ledamot
Marcus Thyrman Ledamot
Johan Hemou Ledamot
Jennie Nilsson Suppleant

Övrigt

Medtag giltig legitimation. Då stämman hålls i cykelförrådet kommer endast ett fåtal stolar att finnas tillgängliga. Medtag gärna en egen stol om du vill vara säker på att sitta.