Styrelsen informerar

2019 > 06

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kaffestugan
Ni kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Brf Kaffestugan.
Tid: 2019-06-17 kl 18:30
Plats: Vittraskolan, Boplatsvägen 1
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden
3. Val av ordförande på stämman
4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
5. Fastställande av dagordningen
6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet tillika rösträknare
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning1
9. Föredragning av revisionsberättelsen1
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd
balansräkning
13. Beslut om arvoden
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och suppleant
16. Val av valberedning
17. Motioner och propositioner
a. Rökförbud på balkonger och innegård
b. Gemensam el
18. Stämmans avslutande
Motioner och propositioner enligt tidigare kallalese. Dessa kommer finnas tillgängliga i
trapphus samt på vår hemsida tillsammans med årsredovisningen för 2019.
Valberedningens förslag till styrelsen 2019/2020
Ledamöter Suppleanter
Sandra Eriksson Marcus Henningson
Tomas Herbner Jennie Nilsson
Johan Hemou
Marcus Thyrman
Irini Karagoudini

Etiketter: årsstämma, kallelse